Borger & Håndværkerforening
Vedtægter for Ejstrup og Omegns Borger og Håndværkerforening.

§1.       Foreningens navn er: Ejstrup og Omegns Borger og Håndværkerforening.

             Foreningen er upolitisk og dens formål er at:

a) varetage fælles borgerlige interesser.

b) virke for sammenhold og fremme af enhver god sag for byens og omegnens beboere.

 

§2.       Enhver, som har betalt kontingent rettidigt til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og

idégrundlag, er medlem af foreningen.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

 

§3        Som et passiv medlem betragtes alle som er bosiddende i Ejstrup og nærmeste omegn og ikke har betalt

kontingent Passive medlemmer har adgang til foreningens officielle sammenkomster, men har ingen krav

på foreningens ejendele og ej heller nogen stemmeret .

 

§4.       Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt. Og indvarsles ved brev, omdelt løbeseddel eller anden kontakt form f.eks. elektronisk til samtlige medlemmer senest 15 dage før.

 

             Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 og 5 skal ved navns underskrift tilstilles foreningens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§5        Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel. Og skal afholdes efter

en til formand skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 12 medlemmer senest fire uger efter,

at en sådan begæring er modtaget.

 

§6        Udmeldelse af foreningen skal ske til bestyrelsen, eller ved manglende betaling af kontingent.

 

§7        Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt

indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt

medlemsskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling, vælges bestyrelsesmedlemmer og 1 revisorer samt 1 suppleanter for en 2 årig periode på skift.

 

§8        Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. 3 er

på valg i ulige år. Og 2 i lige år.

 

§9        Ingen på generalforsamlingen repræsentere mere end sig selv.

 

§10      Kasseren lader opkræve medlemskontingent, aflægger regnskab og foretager udbetalinger efter anvisninger af formanden .

 

§11      Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

§12      Bestyrelsen og revisorerne er ulønnede, men de til foreningens ledelse nødvendige udgifter, særlig til papir, porto og rejser, udredes af foreningens kasse mod bilag af regninger.

 

§13      Bestyrelsesmøde kan afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 er til stede.

 

§14      Indtræffer et tilfælde som ikke er omhandlet af disse love, er bestyrelsen berettiget til at handle efter bedste skøn med ansvar over for generalforsamlingen.

 

§15      Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

§15.1  Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 30% af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 20% af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 4 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 50% af de repræsenteredes stemmer.

§15.2  Foreningen kan ophæves på en dertil indkaldt generalforsamling, når 50 % af dens medlemmer er mødt, og 51% af de mødte stemmer derfor . Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling på Ejstrup

Afholdshotel lørdag d. 28 november 1953 .

Ændret 2.7.2012

Ændringer endelig vedtaget 12.6.2013

Kalender
man
tirs
ons
tors
fre
lør
søn
m
t
o
t
f
l
s
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Finn Vesterholm
Finn Vesterholm
Lokalbrugsen Jordrup
Lokalbrugsen Jordrup
Liva Stormarked
Liva Stormarked
Jeroso
Jeroso